Виплату одноразової допомоги сім’ям загиблих та постраждалим на Євромайдані збільшено – ЦСПР. Києво-Святошинський центр соціально-психологічної реабілітації населення
Діяльність,  ЦСПР-інформ

Виплату одноразової допомоги сім’ям загиблих та постраждалим на Євромайдані збільшено

lw_1001029

1 люто­го, Кабі­нет Міні­стрів Укра­ї­ни прийняв поста­но­ву «Про випла­ту у 2017 році одно­ра­зо­вої гро­шо­вої допо­мо­ги чле­нам сімей осіб, смер­ть яких пов’язана з уча­стю в масо­вих акці­ях гро­мад­сько­го про­те­сту, що від­бу­ли­ся у пері­од з 21 листо­па­да 2013 р. по 21 люто­го 2014 р., осіб, яким посмер­тно при­сво­є­но зва­н­ня Герой Укра­ї­ни за гро­ма­дян­ську мужні­сть, патрі­о­ти­зм, геро­ї­чне від­сто­ю­ва­н­ня кон­сти­ту­цій­них засад демо­кра­тії, прав і сво­бод люди­ни, само­від­да­не слу­жі­н­ня Укра­їн­сько­му наро­до­ві, вияв­ле­ні під час Рево­лю­ції гідно­сті, та осо­бам, які отри­ма­ли тяж­кі, сере­дньої тяж­ко­сті та лег­кі тіле­сні ушко­дже­н­ня, побої, мор­ду­ва­н­ня під час уча­сті у зазна­че­них акці­ях».

Як наго­ло­сив Міні­стр соці­аль­ної полі­ти­ки Адрій Рева, пред­став­ля­ю­чи про­е­кт акта на засі­дан­ні Уря­ду, прин­ци­по­ва пози­ція, якої дотри­му­ва­ло­ся Мін­со­цпо­лі­ти­ки при роз­роб­ці доку­мен­ту, – це збіль­ше­н­ня сум виплат та ско­ро­че­н­ня тер­мі­ну їх випла­ти.

Отже одно­ра­зо­ва гро­шо­ва допо­мо­га зазна­че­ним осо­бам нині­шньо­го року випла­чу­ва­ти­ме­ться у таких роз­мі­рах:

чле­нам сімей осіб, смер­ть яких пов’язана з уча­стю в масо­вих акці­ях гро­мад­сько­го про­те­сту, та осіб, яким посмер­тно при­сво­є­но зва­н­ня Герой Укра­ї­ни, – у 200-кра­тно­му роз­мі­рі про­жи­тко­во­го міні­му­му, вста­нов­ле­но­го для пра­це­зда­тних осіб на 1 січня 2017 р.;
осо­бам, які отри­ма­ли тяж­кі тіле­сні ушко­дже­н­ня під час уча­сті у масо­вих акці­ях гро­мад­сько­го про­те­сту, – у 100-кра­тно­му роз­мі­рі про­жи­тко­во­го міні­му­му, вста­нов­ле­но­го для пра­це­зда­тних осіб на 1 січня 2017 р.;
осо­бам, які отри­ма­ли тіле­сні ушко­дже­н­ня сере­дньої тяж­ко­сті під час уча­сті у масо­вих акці­ях гро­мад­сько­го про­те­сту, – у 50-кра­тно­му роз­мі­рі про­жи­тко­во­го міні­му­му, вста­нов­ле­но­го для пра­це­зда­тних осіб на 1 січня 2017 р.;
осо­бам, які отри­ма­ли лег­кі тіле­сні ушко­дже­н­ня, побої, мор­ду­ва­н­ня під час уча­сті у масо­вих акці­ях гро­мад­сько­го про­те­сту, – у 30-кра­тно­му роз­мі­рі про­жи­тко­во­го міні­му­му, вста­нов­ле­но­го для пра­це­зда­тних осіб на 1 січня 2017 р.
Най­біль­ший роз­мір виплат отри­ма­ю­ть чле­ни сімей осіб, які заги­ну­ли під час Рево­лю­ції гідно­сті та ті, яким посмер­тно при­сво­є­но зва­н­ня Герой Укра­ї­ни – по 320 тис. грн*. У Шепе­тів­ці лише одна така сім’я Героя Укра­ї­ни Мико­ли Дзя­вуль­сько­го. Уча­сни­ки Євро­май­да­ну, котрі зазна­ли важ­ких тіле­сних ушко­дже­нь, отри­ма­ю­ть по 160 тис. грн*. Такі що під час Рево­лю­ції Гідно­сті зазна­ли тіле­сних ушко­дже­нь сере­дньої важ­ко­сті, отри­ма­ю­ть по 80 тис. грн*. Май­да­нів­ці, що зазна­ли лег­ких тіле­сних ушко­дже­нь, побо­їв, мор­ду­ва­нь під час уча­сті у масо­вих акці­ях, отри­ма­ю­ть при­бли­зно по 48 тис. грн*.

* При­бли­зну суму виплат ми роз­ра­ху­ва­ли вихо­дя­чи з роз­мі­ру про­жи­тко­во­го міні­му­му, вста­нов­ле­но­го для пра­це­зда­тних осіб на 1 січня 2017 р. (1600 грн).

image_pdfimage_print